Dataset detail

각섬암 (2V00-3)

기본정보

시료명 각섬암 (2V00-3)
시료 ID (자체부여) 2V00-3
DOI 10.22747/data.20201123.741 | QR code
IGSN 10273/KGM2020000645 | QR code

개요

주제분류 국토지질
시료유형 암석 표본/시료
시료 분류명 변성암 Metamorphic rock
지질연대 Neoproterozoic
지질단위 Gyonggi Metamorphic Complex, Jangbong Schist
수집방법 설명 채취
크기 250*140*120
비고 원본/신원생대 장봉편암

위치정보

  • POINT (126.330103 37.536022)
지역 인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 장봉도

수집정보

조사자/조사책임자 조등룡, 안기오
수집 일자 ~ 2016-01-01

보관정보

(현)보관장소 지질박물관

File data

2V00-3.JPG

2V00-3.JPG ( 9.00 Mb )

JPG 다운로드 7
활용신청

License

  • CC License

    크리에이티브 커먼즈 라이선스

  • Copyright이 데이터의 저작권은 한국지질자원연구원에게 있습니다.
  • Subject 국토지질

  • Category 시료·분석

  • 400view
  • 7download
Manager
한국지질자원연구원
Created date
2020-11-26
DOI
10.22747/data.20201123.741
IGSN
10273/KGM2020000645
List
Versions
  • Version 1 2020-11-23
Share
Cite as

(2020). 각섬암 (2V00-3). 한국지질자원연구원. https://doi.org/10.22747/data.20201123.741